duminică, 29 decembrie 2013

Intelepciunea Tatalui,


Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede in El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.(Ioan 3:16)

Pământul s-a întunecat din cauza întelegerii greşite a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca [..] lumea să poată fi adusă înapoi la El, puterea înşelătoare a lui Satana trebuia să fie sfărărnată. Acest lucru nu trebuia să se facă prin forţă. Exercitarea forţei este contrară principiilor de guvernământ ale lui Dumnezeu; El doreşte numai o slujire din iubire, şi iubirea nu poate fi impusă; ea nu poate fi câştigată prin forţă sau autoritate. Numai prin iubire se trezeşte iubirea. A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi; caracterul Său trebuie să fie manifestat în contrast cu caracterul lui Satana. Această lu­crare o putea face numai o singură Fiinţă din tot universul. Numai Acela care cunoştea înălţimea şi adâncimea iubirii lui Dumnezeu o putea face cunoscu­tă. Peste noaptea întunecată a lumii trebuia să răsară "Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui". [...]

Prin viaţa şi moartea Sa, Hristos a făcut chiar mai mult decât să îndrepte stricăciunile produse de păcat. Scopul lui Satana era de a produce o despăr­ţire veşnică între Dumnezeu şi om; însă, în Hristos, ajungem mult mai strâns uniţi cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul S-a legat de omenire cu o legătură care nu se va rupe niciodată. El este legat de noi pentru veşnicie. [...] Ca să ne asigure de planul Său imuabil de pace, Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu să devină mem­bru al familiei omeneşti şi să păstreze pentru totdeauna natura Sa omenească. Aceasta era garanţia că Dumnezeu Îşi va împlini Cuvântul. [...] Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana Fiului Său şi a dus-o în cerul preaînalt. "Fiul omului" este Cel care are parte la tronul universului. "Fiul omu­lui" este Acela pe care-L vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii". EU SUNT este Mijlocitorul între Dumnezeu şi nea­mul omenesc, unindu-i prin mâinile Sale întinse. El, care este "sfânt, nevino­vat, fără pată, despărţit de păcătoşi", nu Se ruşinează să ne numească fraţi. În Hristos, familia pământească şi familia cerească sunt legate. Hristos glorificat este Fratele nostru. Cerul este învelit în corp omenesc şi neamul omenesc este strâns la sânul iubirii Infinite.

Ellen White, Hristos, Lumina lumii, capitolul 1,


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu